Senaste nytt

2015

Vi önskar alla en trevlig avslutning på året!

Felanmälan

Instruktionerna under Felanmälan har uppdaterats.

HSB har uppmärksammat oss på att vid extern uthyrning av parkeringsplatser så tillkommer moms 25% enl skatteverkets regler.

Detta berör framförallt boende i Täckdiket 4 som hyr parkeringsplats av oss, och berörda personer kommer kontaktas.

Föreningen har beställt en container för grovsopor till helgen vecka 39.
Får användas på lördag 26/9 och söndag 27/9.

OBS: Det är förbjudet att slänga farligt avfall i containern t.ex. elektronik, kemikalier, vitvaror.

Pga flytt så avgår Tobias Pavel som suppleant, samt Faezeh Kamelnavvab som valberedare.

Protokollet från årsstämman finns nu upplagt under Dokument.

Skarp parkering gäller fr.o.m. 2015-07-01.

Vad göra om någon olovligen står på din plats?

Kontakta parkeringbolaget APCOA:s jour på 0771-401020 (de utfärdar parkeringsbot). Din egen bil får du tillsvidare ställa på besöksparkering och köpa parkeringslapp.

Se mer information under "Parkeringen".

Skarp parkering fr.o.m. 2015-07-01

På den hyresavi som skickats ut via HSB framgår vilken parkeringsplats som var och en blivit tilldelad.
Parkeringsnumrena är i den serie som börjar på 6, se exempel:
6001 är parkeringsplats nr 1
6050 är parkeringsplats nr 50
6110 är parkeringsplats nr 110.

Den som inte kan uttyda vilken parkeringsplats man fått tilldelad kan kontakta Rita Gullberg på HSB, 031-7768422.

Ett antal personer som hyr "vanlig" p-plats utan elstolpe har ändå blivit placerade på plats med elstolpe. Dessa personer får dock inga nycklar utdelade och kan ej använda elstolpen.

Skarp parkering fr.o.m. 2015-07-01

Vilken parkeringsplats var och en har blivit tilldelad framgår på den avgiftsavi som skickas ut v.24 - där står specificerat vilket parkeringsplatsnr som hyran avser.

De som hyr elplats har fått instruktion och nycklar till elstolpen utdelade idag.

"Skarp" parkering kommer börja gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Så snart som möjligt återkommer vi med en lista, där man kan se vilken plats man fått tilldelad. (tillgänglig inom kort!) De som hyr elplats kommer även få nyckel till elstolpen utdelad.

Tillsvidare gäller fortfarande ingen specifik parkeringsplats, utan alla som hyr parkeringsplats får lov att parkera i lediga förhyrda p-rutor

Vi har nu även en ny flik på hemsidan gällande Parkering.

Föreningsstämman är genomförd och styrelsen har nu hållit konstituerande möte.
Informationen under Styrelse, Valberedning och Revisor är nu uppdaterad.

Föreningsstämman är genomförd och styrelsen kommer inom kort hålla konstituerande möte.

Därefter kommer uppdaterade uppgifter gällande styrelse, valberedning, internrevisor mm finnas tillgängliga via anslag och på hemsidan.

Nya ordningsregler har antagits och gäller för samtliga boende och besökande till fastigheten. Alla uppmanas ta del av dessa och du finner dem under Dokument.

En längre pågående diskussion med Erlandssons Bygg har nu avslutats. Endast ett fåtal av de ärenden som anmäldes i höstas godkändes falla under garantivillkoren och dessa ärenden har åtgärdats.

Övriga ärenden bedömdes inte falla under garantin och ev åtgärd är således någonting respektive boende själv ansvarar för.

Önskar man få hjälp med åtgärd finns möjlighet att felanmäla till HSB och be om ett kostnadsförslag.

Måndag 18/5, kl 18-21 i Bifrostkyrkan
 
Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga medlemmar. Välkomna!

När entreprenören öppnar upp parkeringarna så gäller tillsvidare ingen specifik parkeringsplats, utan alla som hyr parkeringsplats får lov att parkera i lediga p-rutor.

Vi återkommer så snart som möjligt med vilket parkeringsplatsnr var och en får, samt från vilket datum "skarp" parkering börjar.

Det finns fortfarande ett antal platser lediga med el-stolpe.

Med kupe-/motorvärmare kan du slippa skrapa rutor vintertid och undvika kallstarter på bilen, vilket minskar bränsleförbrukningen. Platserna med el-stolpar är även placerade närmare fastigheten.

Alla som önskar parkeringsplats med el-stolpe gör följande:
Skicka ett mail till tackdiket3@gmail.com senast 2015-04-30

Ange följande:
Ärende: El-plats
Namn:
Telefonnummer:
Lägenhetsnr:
OBS: Föreningens interna nr (1-136)

Asfaltering av båda parkeringsytorna startar 20/4, kl 07.00 och tar preliminärt 1 vecka. Under tiden måste ytorna vara helt fria från fordon för att garantera att asfalten blir lagd samt undvika asfaltsstänk på bilarna.

Tillfällig parkering
Efter överenskommelse med fastighetsägaren för Pedagogen Park får vi nyttja deras nyanlagda parkeringsyta utanför arbetstid, se karta under Dokument.

(Notera att inget ansvar tas för ev inbrottsrisk eller liknande.)

I övrigt hänvisar vi till andra externa parkeringar, t.ex. besökparkeringar, avgiftsparkeringar och gällande parkeringsregler.

Alla som önskar parkeringsplats med el-stolpe gör följande:
Skicka ett mail till tackdiket3@gmail.com senast 2015-04-30.

Ange följande:
- Ärende: El-plats
- Namn:
- Telefonnummer:
- Lägenhetsnr:

OBS: Föreningens interna nr (1-136)

(de som inte önskar el-stolpe behöver alltså inte aktivt göra någonting)

Ett antal parkeringsplatser utrustas nu med el-stolpar, så att man t.ex. kan ha motorvärmare kopplad till bilen vintertid.

Fr.o.m. 1 juli gäller nya parkeringsavgifter:
Parkering med el-stolpe inkl el: 375 kr/månad
Vanlig p-plats: 275 kr/månad

Tilldelning av platser görs efter behov (el-plats/vanlig plats) och nya placeringar kan bli aktuella.

Lördag 25 april kl 11.00-14.00

Vi hjälps åt att städa vår gård och tar även ut en container så att man kan passa på att rensa ur sitt förråd och slänga grovsopor. Fika serveras och allt deltagande uppskattas!

OBS: Märk upp din cykel med namn + lägenhetsnr. Ouppmärkta cyklar kommer ställas undan och till slut slängas om ingen efterfrågar dem.

Har du synpunkter hur ditt boende skall skötas?

Valberedningen söker nya medlemmar till styrelse, revisor och valberedning.
För nomineringar och mer information kontakta Valberedningen.

Vi har sett över över förutsättningarna för garantibesiktning gällande badrumsrenoveringarna och stambytet som genomfördes 2010-2011.

Tidsram för just garantibesiktning gäller 2 år från slutbesiktning och har passerat sedan ett par år.

För att ändå se över den allmänna statusen så har vi under hösten samlat in svarstalonger där man fått lämna in ev anmärkningar.

Diskussion pågår för närvarande med Erlandssons Bygg gällande vilka anmärkningar som går på garantin och vi återkommer så snart diskussionerna är färdiga.

OBS: Flera av anmärkningarna gällde att vattnet rinner undan dåligt i dusch/badkar. Detta är någonting som man själv ansvarar för och åtgärdar via att rensa golvbrunnen.

HSB Portalen

Alla boende har nu tillgång till HSB Portalen, där man kan se uppgifter om sin bostad, avgiftsavier, föreningsdokument, status för felanmälan mm.

Tänk på att hålla uppdaterad profil under "mina sidor" så att HSB vid behov kan komma i kontakt med dig.

Parkeringarna

Tidplanen är reviderad och projektet beräknas klart under slutet av maj.
För uppdaterad tidplan se Dokument.

Information ges löpande, så snart ny information finns tillgänglig;
- övergripande via styrelsen
- mer detaljerat via entreprenören.

Tidplanen är reviderad och projektet beräknas klart under april.
För uppdaterad tidplan se Dokument.

Information ges löpande, så snart ny information finns tillgänglig;
- övergripande via styrelsen
- mer detaljerat via entreprenören.

Vår grannförening utför arbete på sin innergård. Under pågående arbete är gården avspärrad och de önskar framföra att det är viktigt att avspärrningen respekteras och att man inte går över gården.

Arkiv